GDPR

Larmatic Alarm – Extern integritetspolicy

Datum för ikraftträdande: 2018-05-25

Senast uppdaterad: 2018-05-24

1 INLEDNING

Denna policy beskriver hur Larmatic Alarm AB (fortsättningsvis ”Larmatic Alarm” eller ”vi”), som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga), leverantörer och samarbetsbolag.

Larmatic Alarm har följande organisationsnummer och kontaktuppgifter:

Organisationsnummer: 556562-2544

Adress: Elektravägen 14, 126 30 HÄGERSTEN

Telefon: 08-410 238 00

Hemsida: www.larmatic.se

Frågor och synpunkter angående denna policy eller Larmatic Alarms behandling av personuppgifter ställs till Larmatic Alarm genom användande av kontaktuppgifterna ovan eller direkt till vår GDPR-ansvarige:

Namn: Fredrik Sahlin

Telefon: 08-410 238 05

E-post: fredrik.sahlin@larmatic.se

Larmatic Alarm strävar efter och värnar om individers integritet vad gäller hur Larmatic Alarms medarbetare hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, det vill säga fram till den 25 maj 2018 personuppgiftslagen (”PUL”) och därefter den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”), med kompletterande nationell lagstiftning, som träder i kraft den 25 maj 2018. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som vi samlar in eller erhåller från dig och hur denna information används samt hur vi skyddar den.

Denna externa integritetspolicy (”Policy”) förklarar bland annat hur och varför Larmatic Alarm samlar in och hanterar personuppgifter avseende sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetsbolag (fortsättningsvis hänvisas personerna vars personuppgifter behandlas enligt denna policy även till som ”du”, ”dig” och ”ni”) och för vilka ändamål vi samlar in och använder informationen. Den beskriver också dina rättigheter gentemot Larmatic Alarm och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Du som läsare av denna Policy behöver endast läsa den del av avsnitt 2-4 nedan som hänvisar till den kategori av registrerade som du tillhör.

2 VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

2.1 Allmänt

Personuppgifter är all den information som, direkt eller indirekt, kan användas för att identifiera en levande fysisk person.

2.2 Kunder

Om du valt att anlita Larmatic Alarm för utförande av någon av Larmatic Alarms tjänster kommer Larmatic Alarm behandla följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kund till Larmatic Alarm:

i. Kontaktuppgifter så som namn, adress, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress,

ii. personlig information såsom personnummer,

iii. annan information hänförlig till kundavtalet ingått med Larmatic alarm så som kundnummer till Larmatic, kundnummer till tidigare larmleverantör och panel-ID till installerat larm.

2.3 Potentiella kunder

Larmatic Alarm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är potentiell kund till Larmatic Alarm:

i. Kontaktuppgifter så som namn, adress samt mobilnummer och/eller telefonnummer.

2.4 Samarbetsbolag

Larmatic Alarm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd hos något av Larmatic Alarms samarbetsbolag:

i. Kontaktuppgifter så som namn mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

2.5 Leverantörer

Larmatic Alarm behandlar följande kategorier av personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson hos någon av Larmatic Alarms leverantörer

i. Kontaktuppgifter så som namn, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

3 VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

3.1 Allmänt

Larmatic Alarm har för respektive kategori av registrerade olika ändamål med behandlingen av insamlade personuppgifter.

3.2 Kunder

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter hänförbara till dig för följande ändamål:

i. För att kunna tillhandahålla och administrera den av kunden köpta tjänsten, vilket bl.a. innefattar att kontakta kund för information av inkommet larm eller för att boka avtalat kontroll av larm,

ii. för att kunna administrera kundens eventuella ånger av köp,

iii. för att kunna skicka specialerbjudanden i marknadsföringssyfte,

iv. för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och

v. för att fullfölja de skyldigheter vi har enligt lag.

3.3 Potentiella kunder

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som potentiell kund för följande ändamål:

i. för att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte,

ii. för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig och

iii. för att kunna boka in ett initialt möte för konsultation avseende Larmatic Alarms tjänster.

3.4 Samarbetsbolag

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som är kontaktperson eller anställd på ett samarbetsbolag till Larmatic Alarm för följande ändamål:

i. För att kunna genomföra det med samarbetsbolaget ingångna avtalet innefattande att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig.

3.5 Leverantörer

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kontaktperson hos en till Larmatic Alarm leverantör för följande ändamål:

i. För att kunna genomföra det med leverantörsbolaget ingångna avtalet innefattande att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig.

4 DE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR LARMATIC ALARMS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERNA

4.1 Allmänt

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter hänförliga till dig baserat på olika lagliga grunder beroende på vilken kategori av registrerad du tillhör. Laglig grund för behandling av personuppgifter avseende respektive kategori av registrerade framgår nedan.

4.2 Kunder

4.2.1 Fullgörande av avtal

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter hänförbara till dig som kund hos Larmatic Alarm för att kunna fullfölja det med dig ingångna köp-, eller tjänsteavtalet.

4.2.2 Rättslig förpliktelse

Larmatic Alarm kan behandla dina personuppgifter för ändamålet att efterfölja säkerhetsstandarder och andra rättsliga förpliktelser baserat på att sådant Larmatic Alarm måste efterfölja de rättsliga förpliktelser Larmatic Alarm är föremål för.

4.3 Potentiella kunder

4.3.1 Intresseavvägning

Larmatic Alarm behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning enligt vilken Larmatic Alarms legitima och berättigade intresse består i att kunna marknadsföra sin verksamhet till dig som potentiell kund.

4.4 Leverantörer

4.4.1 Intresseavvägning

Larmatic Alarm behandlar dina personuppgifter som kontaktperson hos leverantör till Larmatic Alarm baserat på en intresseavvägning enligt vilken Larmatic Alarms berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med leverantören till vilken du är kontaktperson.

4.5 Samarbetsbolag

4.5.1 Intresseavvägning

Larmatic Alarm behandlar personuppgifter för dig som är kontaktperson hos ett samarbetsbolag till Larmatic Alarm baserat på en intresseavvägning enligt vilken Larmatic Alarms berättigade intresse består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med det samarbetsbolag för vilket du är kontaktperson.

5 HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras endast under den period som de behöver sparas för att kunna fullfölja det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in i enlighet med denna Policy. Personuppgifterna kommer därför att raderas när ändamålet för vilket personuppgifterna insamlats har uppfyllts.

Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra vid det tidigaste av följande tillfällen: (i) när du har invänt mot vår behandling och vi inte identifierat något stöd för att fortsätta den; (ii) när du lämnar din position inom företaget eller organisationen; eller (iii) när vårt ändamål med behandlingen av dina personuppgifter upphör av en annan anledning.

6 I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN DINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRAS TILL ANDRA AKTÖRER?

Larmatic Alarm kommer inte sälja, byta eller leasa dina personuppgifter till tredje part. Dock kan Larmatic Alarm komma att dela dina personuppgifter med våra anförtrodda personuppgiftsbiträden för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster. Personuppgiftsbiträdena kan behöva tillgång till personuppgifterna för att kunna genomföra uppdraget Larmatic Alarm anlitat dem för, men de kommer inte få behandla eller använda personuppgifterna för annat ändamål än de som angivits i denna Policy.

Om inte annan information framgår specifikt med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kommer Larmatic Alarm inte överföra dina personuppgifter till något land utanför EU eller EES.

Personuppgifter kan även komma att lämnas från Larmatic Alarm för att uppfylla de lagliga skyldigheter eller andra krav ställda av myndigheter för att kunna säkerställa att Larmatic Alarm uppfyller de lagkrav som ställs på dem och för att

kunna upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier eller andra säkerhets- eller tekniska problem.

7 SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att du alltid ska känna dig trygg i att tillhandahålla dina personuppgifter till Larmatic Alarm. Vi har implementerat en stor mängd säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering.

Larmatic Alarm vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, särskilt om behandlingen innefattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och mot varje annan olaglig form av behandling. De säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter kommer att stå i proportion till risken för skada med tanke på de skyddade uppgifternas typ. Vi har hög säkerhet på våra datorer, krypterade laptops och lösenordsskyddade mobiler.

8 DINA RÄTTIGHETER

8.1 Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktiga har du rätt att få sådan uppgift rättad.

8.2 Rätt till begränsning, radering, dataportabilitet och invändning

Om särskilda omständigheter, angivna i tillämplig dataskyddslagstiftning, föreligger kan du ha rätt att kräva att Larmatic Alarm begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter.

Om du tillhandahållit Larmatic Alarm personuppgifterna har du i vissa fall rätt att få de personuppgifterna återsända till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att flytta denna information till annan användare eller personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som endast grundar sig på en ”intresseavvägning”.

8.3 Krav och klagomål

Om du skulle utnyttja någon av dina ovan angivna rättigheter eller om du har några frågor avseende de personuppgifter som samlats in av oss eller denna Policy, tveka inte att kontakta oss och vårt dataskyddsombud/vår GDPR-ansvarige. För kontaktinformation, se avsnitt 1.

Skulle du vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter eller anse att denna strider mot tillämplig lagstiftning, kontakta gärna oss genom den i punkten 1 angivna kontaktinformationen så att vi kan åtgärda de delar av vår behandling av dina personuppgifter som du är missnöjd med. Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Om vi trots detta enligt din åsikt skulle misslyckas med att agera i enlighet med denna ambition har du alltid möjligheten att vända dig med ett klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

9 HUR DU KONTAKTAR OSS

Denna Policy kommer kontinuerligt att uppdateras. När detta sker kommer det att anges och dateras på vår hemsida.

Om du har några frågor gällande denna Policy och om dina uppgifter ber vi dig att kontakta vår GDPR-ansvarige genom i avsnitt 1 ovan angiven kontaktinformation.